Marta Gajkowska

higienistka i asystentka stomatologiczna